Plan naukowy 2004

Analiza leku: opracowywanie i walidacja metod badania substancji aktywnych, pomocnicznych i zanieczyszczeń w produktach leczniczych.

1.1. Ocena dynamiki uwalniania roksytromycyny z preparatów doustnych metodą cylinderkowo-płytkową oraz porównanie metody mikrobiologicznej z wysokosprawną chromatografią cieczową.
mgr M. Zapaśnik - Kierownik tematu
dr G. Pajchel, dr W. Grzybowska, prof. dr hab. S. Tyski, MA
1.2. Badanie czystości fenoksymetylopenicyliny metodą elektroforezy kapilarnej w aspekcie wymagań Farmakopei Europejskiej.
dr G. Pajchel - Kierownik tematu
mgr K. Michalska, prof. dr hab. S. Tyski, MA
1.3. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania wybranych antybiotyków z grup aminoglikozydów i fluorochinolonów.
dr G. Pajchel - Kierownik tematu
mgr K. Michalska, prof. dr hab. S. Tyski, MA
1.4. Oznaczanie zawartości kwasu sialowego w erytropetynie - adaptacja metody, walidacja.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
dr J. Dudkiewicz-Wilczyńska, mgr I. Roman, BB
1.5. Badania peptydów aktywnych biologicznie z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej (CE).
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
mgr M. Jaworska, mgr Z. Szulińska, dr M. Wilk, mgr G. Kłaczkow, BB
1.6. Porównanie widm absorpcyjnych, teoretycznych i doświadczalnych, szeregu benzodiazepin w zakresie podczerwieni (IR).
doc. dr hab. N. Sadlej-Sosnowska - Kierownik tematu, PS
1.7. Badania analityczne leków przeciwmigrenowych.
Identyfikacja i oznaczanie zawartości naratriptanu, rizatriptanu i zolmitriptanu w substancjach i postaciach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrofotometryczną.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
mgr A. Chyła, dr E. Żelazowska, PS
1.8. Identyfikacja, oznaczenie zawartości i badanie czystości etoricoxibu - nowego niesteroidowego leku przeciwzapalnego.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
mgr B. Zabrzewska, mgr A. Bogdan, mgr E. Duszak, dr E. Żelazowska, mgr M. Guzera, PS
1.9. Identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe substancji czynnych w preparatach przeciwwirusowych metodami chromatograficznymi.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
mgr A. Kulik, mgr M. Podolska, mgr B. Kwiatkowska-Puchniarz, mgr A. Szczotkowska, PS
1.10. Identyfikacja i oznaczanie wybranych leków przeciwhistaminowych metodami chromatograficznymi.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
mgr E. Wyszomirska, mgr K. Czerwińska, PS
1.11. Opracowanie metod chromatograficznego oznaczania leków obniżających poziom cholesterolu. Cz. VI.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
dr E. Kublin, mgr B. Kaczmarska-Graczyk, PS
1.12. Badanie stabilności oraz produktów rozkładu i identyfikacja zanieczyszczeń w preparacie Hydrokortyzon do wstrzykiwań i Hydrokortyzon liofilizat. Cz. III.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
Dr A. Jończyk, mgr M. Lisowska-Kuźmicz, mgr M. Kantor-Boruta, mgr J. Witowska-Jarosz, PS
prof. L. Kozerski, RM
1.13. Oznaczanie w produktach leczniczych wybranych substancji farmaceutycznych i występujących obok nich zanieczyszczeń metodą LC/MS.
prof. dr hab. Z. Chilmonczyk - Kierownik tematu
prof. dr hab. A.P. Mazurek, mgr J. Witowska-Jarosz, dr A. Jończyk, mgr K. Murłowska, mgr M. Lisowska-Kuźmicz, PS
1.14. Analiza specjacyjna pierwiastków w surowcach i preparatch farmaceutycznych. Cz. I Analiza specjacyjna selenu.
prof. dr hab. Z. Fijałek - Kierownik tematu
dr A. Łozak, mgr W. Janikowski, CF
1.15. Oznaczanie leków antagonistów receptora H2 metodami elektrochemicznymi.
prof. dr hab. Z. Fijałek - Kierownik tematu
dr M. Warowna-Grześkiewicz, mgr U. Prządka, CF
1.16. Oznaczanie zanieczyszczeń cystyną i cysteiną w produktach leczniczych zawierających N-acetylocysteinę.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
mgr M. Jaworska, mgr Z. Szulińska, dr M. Wilk, BB
1.17. Opracowanie i walidacja metody oznaczania zawartości siarczanu protaminy w preparatach farmaceutycznych. Adaptacja metody farmakopealnej.
dr M. Remiszewska - kierownik tematu
Dr Z. Jastrzębski, FA

Badania struktury i stereochemii związków chemicznych i ich oddziaływań z biocząsteczkami

2.1. Badania modelowych izomerów topologicznych.
dr J. Dobrowolski - Kierownik tematu
prof. dr hab. A.P. Mazurek, PD
2.2. Badania teoretyczne wpływu podstawnika w pozycji C2 na równowagę tautomeryczną histaminy.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
mgr G. Karpińska, dr J. Dobrowolski, PD
2.3. Badania tautomerii w układach trifosfoli oraz sprotonowanych triazyn.
dr J. Dobrowolski - Kierownik tematu
mgr W. Ozimiński, prof. A.P. Mazurek, PD
2.5. Badania strukturalne związków farmakologicznie czynnych.
dr J. Maurin - Kierownik tematu, PD
2.6. Badania molekularnego mechanizmu oporności lekowej komórek wobec wybranych leków przeciwnowotworowych za pomocą metod chemii kwantowej.
prof. dr hab. A. P. Mazurek - Kierownik tematu
dr F. Pluciński, PD
2.7. Badanie przeniesienia protonu w ukladach z wiazaniem wodorowym na przykladzie klastrów THF z HCl.
prof. dr hab. J. Sadlej - Kierownik tematu, PD
2.8. Badanie wewnętrznego wiązania wodorowego w układach biologicznie czynnych.
prof. dr hab. J. Sadlej - Kierownik tematu
dr J. Dobrowolski, prof. dr hab. A.P. Mazurek, PD
2.9. Badania konformacji dipeptydu (piroglutamylotreoniny) nowego, inhibitora DD-peptydazy 64-575, wytwarzanego przez szczep Streptomyces sp. B.
dr J. Dobrowolski - Kierownik tematu
mgr M. Jarończyk, PD
2.10. Badania tautomerii w układach podstawionych disfosfoli.
dr J. Dobrowolski - Kierownik tematu
mgr M. Jarończyk, prof. dr hab. A.P. Mazurek, PD
2.11. Badanie oddziaływań lek-receptor przy pomocy metod chemii kwantowej i modelowania molekularnego oraz metodami biochemicznymi.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
prof. dr hab. Z. Chilmonczyk, PS
dr J. Dobrowolski, mgr M. Jarończyk, PD
2.12. Badania teoretyczne struktury i energii kompleksów platyny i palladu z karboaminami - związków o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej.
doc. dr hab. N. Sadlej-Sosnowska - Kierownik tematu
mgr K. Murłowska, PS
2.13. Badanie kompleksów metaloorganicznych metodami spektrometrii mas i modelowania matematycznego.
mgr J. Witowska-Jarosz - Kierownik tematu
prof. Z. Chilmonczyk, PS
dr J. Dobrowolski, PD
2.14. Badanie mechanizmów enancjoróżnicowania na chiralnych fazach stacjonarnych.
prof. Z. Chilmonczyk - Kierownik tematu
dr Jończyk, mgr K. Murłowska, mgr M. Lisowska-Kuźmicz, PS
mgr M. Jarończyk
2.15. Zastosowanie HPLC do badania leków chiralnych.
prof. dr hab. A.P. Mazurek - Kierownik tematu
prof. Z. Chilmonczyk, dr Jończyk, mgr K. Murłowska, mgr M. Lisowska-Kuźmicz, mgr M. Kantor-Boruta, PS
mgr M. Jarończyk, PD
prof. dr hab. J. Spławiński, dr M. Remiszewska, FA
2.17. Badania struktury kompleksów platyny (II) i (IV) z histaminą metodami chemii kwantowej.
mgr W. Ozimiński - Kierownik tematu
dr J. Dobrowolski, PD
dr P. Garnuszek, LI
2.18. Charakterystyka struktury biocząsteczek, ligandów oraz kompleksów lek-biocząsteczka metodami NMR w roztworze.
prof. dr hab. L. Kozerski - Kierownik tematu
dr E. Bednarek, dr W. Bocian, mgr inż. J. Sitkowski, mgr A. Paracińska, RM
2.19. Badanie kompleksów metal - ligand organiczny o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym metodami NMR w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie.
prof. dr hab. L. Kozerski - Kierownik tematu
dr E. Bednarek, dr W. Bocian, mgr inż. J. Sitkowski, mgr A. Paracińska, RM
2.20. Badanie wiązania wodorowego metodami wielojądrowego rezonansu magnetycznego 1-H, 15-N i 17-O.
prof. dr hab. L. Kozerski - Kierownik tematu
dr E. Bednarek, dr W. Bocian, mgr inż. J. Sitkowski, mgr A. Paracińska, RM
2.21. Badanie struktury transformacji glukozy katalizotorami w obecności katalizatorów nieorganicznych typu V2O5.
prof. dr hab. L. Kozerski - Kierownik tematu
dr E. Bednarek, dr W. Bocian, mgr inż. J. Sitkowski, mgr A. Paracińska, RM
2.22. Teoretyczne badania właściwości kwasowo-zasadowych tetrazolu i jego pochodnych.
doc. dr hab. N. Sadlej-Sosnowska - Kierownik tematu
mgr K. Murłowska, PS

Badania nad nowymi produktami leczniczymi i środkami diagnostycznymi

3.1. Badanie własności przeciwnowotworowych i blokujących procesy nowotworowe związków z grupy izotiocyjanianów.
prof. dr hab. T. Kasprzycka-Guttman - Kierownik tematu
mgr I. Misiewicz, mgr K. Skupińska, MK
3.2. Opracowanie warunków napromieniań próbek biologicznych w sondzie BIMA.
dr J. Maurin - Kierownik tematu, PD
dr J. Skierski, mgr M. Koronkiewicz, CP
dr P. Garnuszek, LI
3.3. Zastosowanie liposomów jako nośników leku izotopowego do komórek trzustki.
dr P. Garnuszek - Kierownik tematu
mgr inż. M. Maurin, LI
3.4. Badania aktywności przeciwnowotworowej in vivo kompleksu platyny(II) z [125I/131I]-jodohistaminą na mysich modelach raka sutka, jelita grubego i płuc.
dr P. Garnuszek - Kierownik tematu, LI
3.5. Badanie in vitro synergii aktywności cytostatycznej promieniowania jonizującego i platyny(II)/(IV) z zastosowaniem kompleksów Pt-[125/131I] (Histamina)n
dr P. Garnuszek - Kierownik tematu
mgr inż. M. Maurin, LI
dr J. Skierski, mgr M. Koronkiewicz, CP
3.6. Opracowanie metod otrzymywania i badania ligandów receptorowych znakowanych izotopami promieniotwórczymi do diagnostyki nowotworowej, obrazowania molekularnego i terapii receptorowej.
dr P. Garnuszek - Kierownik tematu
mgr inż. M. Maurin, LI

Badania z zakresu mikrobiologii

4.1. Wykorzystanie metody impedymetrii w badaniach mikrobiologicznych dotyczących preparatów leczniczych.
dr T. Zaręba - Kierownik tematu
prof. dr hab. S. Tyski, mgr E. Bocian, MA
4.2. Ocena działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego preparatów leczniczych nie należących do grup antybiotyków i chemioterapeutyków.
mgr H. Kruszewska - Kierownik tematu
dr T. Zaręba, prof. dr hab. S. Tyski, MA
4.3. Analiza MLST izolatów Streptococcus pneumoniae wywołujących zakażenia ośrodkowego układu nerwowego w Polsce.
dr E. Sadowy - Kierownik tematu
dr A. Skoczyńska, mgr R. Izdebski, mgr A. Klarowicz, prof. dr hab. W. Hryniewicz, ZM
4.4. Epidemiologia molekularna szczepów Pseudomonas aeruginosa wytwarzających karbapenemazy klasy B (MBL) w Polsce.
dr M. Gniadkowski - Kierownik tematu
mgr A. Baraniak, mgr J. Fiett, dr J. Empel, dr E. Literacka, mgr A. Mrówka, mgr B. Bukowska, ZM
4.5. Podłoże genetyczne i molekularne epidemii wywołanej przez oporne na wankomycynę szczepy enterokoków (VRE) na oddziale hematologicznym - analiza nowego ogniska epidemicznego VRE w Polsce.
dr M. Kawalec - Kierownik tematu
mgr T. Kamińska, dr M. Gniadkowski, prof. dr hab. W. Hryniewicz, lek. med. T. Ozorowski, ZM
4.6. Charakterystyka szczepów Neisseria meningitidis serogrupy C izolowanych od pacjentów w Polsce w latach 1997-2003.
prof. dr hab. W. Hryniewicz - Kierownik tematu
dr A. Skoczyńska, mgr M. Kadłubowski, mgr A. Klarowicz, ZE
4.7. Typowanie molekularne opornych na makrolidy szczepów Streptococcus pyogenes izolowanych z różnych typów zakażeń w Polsce w latach 1997-2002.
mgr K. Szczypa - Kierownik tematu
dr E. Sadowy, mgr E. Stefaniuk, prof. dr hab. W. Hryniewicz, ZE
4.8. Charakterystyka kaset SCCmec wśród opornych na meticylinę szczepów Staphylococcus aureus w Polsce.
prof. dr hab. W. Hryniewicz - Kierownik tematu
mgr J. Krzysztoń-Russjan, dr A. Sabat, dr J. Empel mgr K. Nowak, ZE
4.9. Występowanie i mechanizmy rozprzestrzenienia lekooporności w zakażeniach inwazyjnych wywołanych przez S.aureus i E.coli w szpitalach monitorujących konsumpcję antybiotyków.
dr P. Grzesiowski - Kierownik tematu
lek. A. Sulikowska, lek. M. Karyński, mgr A. Ziółko, dr I. Łętowska, mgr B. Bukowska, prof. dr hab. W. Hryniewicz, ZP
4.10. Aktywność przeciwciał poszczepiennych po szczepieniu przeciw krztuścowi wobec aktualnie występujących w środowisku zmutowanych szczepów B.pertussis.
dr J. Walory - Kierownik tematu
dr I. Łętowska, mgr B. Bukowska, lek. M. Karyński, dr P. Grzesiowski, ZP
4.11. Ocena właściwości ochronnych przeciwciał po szczepieniu przeciw S.pneumoniae w grupach ryzyka.
lek. M. Karyński - Kierownik tematu
dr J. Walory, dr P. Grzesiowski, mgr B. Bukowska, ZP
4.12. Ocena hamowania in vitro replikacji lekoopornych wirusów HIV-1 przez pochodne 2'3'dideoxy 3' fluorotymidyny.
dr A. Piasek - Kierownik tematu
mgr A. Lipniacki, PW
4.13. Utrzymanie zasobów biologicznych reprezentujących krajowe populacje istotnych klinicznie bakterii chorobotwórczych.
prof. dr hab. W. Hryniewicz - Kierownik tematu
mgr E. Stefaniuk, mgr J. Fiett, lek. med. A. Sulikowska, mgr K. Szczypa, mgr K. Nowak, mgr T. Kamińska, ZE
4.14. Badanie wrażliwości szczepów bakteryjnych izolowanych z różnych środowisk na wybrane środki dezynfekcyjne lub antyseptyczne.
prof. dr hab. S. Tyski - Kierownik tematu
dr W. Grzybowska, mgr E. Bocian, MA

Badanie surowców i produktów leczniczych pochodzenia naturalnego

5.1. Oznaczanie wybranych pierwiastków śladowych w lekach roślinnych.
prof. dr hab. Z. Fijałek - Kierownik tematu
dr A. Łozak, inż. K. Sołtyk, CF
5.2. Wpływ surowców roślinnych zawierających kwas elagowy i wybranych antybiotyków na odpowiedź immunologiczną myszy.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
mgr J. Drozd, BB
5.4. Problemy związane z poszukiwaniem odpowiednich wzorców w analizie leków pochodzenia naturalnego.
dr Urszula Krawczyk - Kierownik tematu
dr A. Andrzejewski, dr Z. Łukaszkiewicz, LN
5.5. Procedury prowadzenia analizy i oceny ryzyka związanego z jakością leków pochodzenia naturalnego.
dr Urszula Krawczyk - Kierownik tematu
dr A. Andrzejewski, dr Z. Łukaszkiewicz, LN

Badania z zakresu biologii komórki

6.1. Mechanizmy regulacji angiogenezy.
Współzależność procesów angiogenezy i apoptozy.
dr D. Sołtysiak-Pawluczuk - Kierownik tematu
mgr S. Flis, prof. dr hab. J. Spławiński, FA
mgr K. Stachnik, CP
6.2. Mechanizmy oprności wielolekowej.
Charakterystyka transportu dokomórkowego oraz wewnątrzkomórkowego rozmieszczenia pochodnych antracyklinowych w komórkach opornych wielolekowo.
dr D. Sołtysiak-Pawluczuk - Kierownik tematu, FA
dr B. Gruber, prof. dr hab. E. Anuszewska, mgr D. Jakoniuk, BB
6.3. Badanie aktywności i konstytutywnej czynnika transkrypcyjnego NFkB w ludzkich komórkach nowotworowych oraz wpływu na tę aktywność adriamycyny i nowych pochodnych antracyklinowych.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
dr B. Gruber, BB
6.6. Badanie zmian ekspresji białka BRCA-1 w komórkach osób z genetyczną predyspozycją do nowotworów pod wpływem czynników środkowiskowych - poszukiwanie naturalnych substancji o właściwościach chemoprewentywnych.
prof. dr hab. T. Kasprzycka-Guttman - Kierownik tematu
mgr I. Misiewicz, mgr K. Skupińska, MK
6.7. Badanie mechanizmów molekularnych i komórkowych oraz aktywności in vitro substancji o postulowanym działaniu przeciwnowotworowym lub cytotoksycznym
6.7.1. Badanie efektów cytotoksycznych i cytostatycznych pochodnych nukleozydowych in vitro.
dr J. Skierski - Kierownik tematu
mgr K. Stachnik, CP
6.7.3. Badania aktywności przeciwnowotworowej in vitro nowych pochodnych genisteiny.
dr J. Skierski - Kierownik tematu
mgr J. Kulesza, CP
prof. dr hab. A. P. Mazurek, mgr K. Polkowski, PS
6.7.4. Badania synergizmu działania stosowanych obecnie cytostatyków z genisteiną i jej aktywnymi pochodnymi.
dr J. Skierski - Kierownik tematu
mgr J. Kulesza, CP
prof. dr hab. A. P. Mazurek, mgr K. Polkowski, PS
6.7.5. Badania indukcji apoptozy przez chlorowcowe pochodne nukleozydów.
dr J. Skierski - Kierownik tematu
mgr M. Koronkiwicz, CP
6.8. Ocena uszkodzeń DNA pod wpływem pochodnych antracyklinowych w wybranych liniach komórkowych z zastosowaniem testu komety.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
dr B. Chłopkiewicz, dr J. Marczewska, BB
6.9. Wpływ nowych pochodnych antracyklinowych na indukcję apoptozy w komórkach czerniaka ludzkiego we wczesnych i późnych pasażach.
prof. dr hab. E. Anuszewska - Kierownik tematu
dr B. Chłopkiewicz, mgr E. Czyż, BB
6.10. Ocena synergistycznego działania pochodnej sulindaku z cytostatykami stosowanymi w chemioterapii nowotworowej jelita grubego.
mgr S. Flis - Kierownik tematu
prof. dr hab. J. Spławiński, FA
mgr J. Popiołkiewicz, CP
6.11. Badania jakości preparatu rozpuszcalnej formy receptora dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (sFLT-1) jako produktu leczniczego.
dr Z. Jastrzębski - Kierownik tematu, FA

Badania farmakologiczne

7.1. Znaczenie interakcji leków dla bezpieczeństwa ich stosoawnia.
dr A. Jędrych - Kierownik tematu
dr Z. Jastrzębski, FA
7.2. Biomedyczne aspekty działania przeciwmiażdżycowego wybranych substancji pochodzenia naturalnego a profilaktyka chorób układu krążenia. Badania na doświadczalnym modelu hiperglikemii i aterosklerozy.
dr Z. Jastrzębski - Kierownik tematu
dr A. Jędrych, inż. J. Chocianowski, FA

Badania wyrobów medycznych i stomatologicznych

8.1. Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny potencjału cytotoksycznego materiałów do wypełniania kanałów korzeniowych.
dr W. Bojar - Kierownik tematu, WM
mgr M. Kornonkiewicz, dr J. Skierski, CP
8.2. Kliniczna ocena leczenie próchnicy metodą Healozone.
dr W. Bojar - Kierownik tematu, WM
8.3. Porównanie wytrzymałości na ściskanie próbek poddanych działaniu ozonu materiałów do wypełniania ubytków w zębach bocznych.
dr W. Bojar - Kierownik tematu
mgr B. Koziożemska, mgr D. Szwojnicka, WM

Zdrowie publiczne

9.1. Monitorowanie i prezentacja wybranych parametrów zdrowia publicznego generowanych w obszarze Unii Europejskiej - NIZP jako element systemu informacji o zdrowiu w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
prof. dr hab. P. Januszewicz - Kierownik tematu
9.2. Teoretyczna ocena badania klinicznego leku.
prof. dr hab. J. Spławiński - Kierownik tematu
mgr J. Górnicka, FA
9.3. Ocena skuteczności klinicznej podstawowych preparatów z listy refundowanej.
prof. dr hab. J. Spławiński - Kierownik tematu
dr Z. Jastrzębski, FA
9.4. Badania efektywności kosztów oraz wydajności kosztów leków i szczepionek.
prof. dr hab. J. Spławiński - Kierownik tematu